Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.amytomamy.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.    Właścicielem sklepu internetowego www.amytomamy.pl jest Spółka:

 

UPROMEX Sp. z o.o.

85-619 Bydgoszcz

ul. Pułaskiego 27

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 008004434
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000093913.

NIP: 554-023-44-77

Prowadząca działalność w punktach:

 

ul. Uskok 2

85-622 Bydgoszcz

tel.: 52 3453500 wew. 24, tel. kom.: 604 200 988

 

oraz

ul. Galaktyczna 31D

80-299 Gdańsk-Osowa

tel.: 58 5550880, tel. kom.: 694 479 785

 

Z magazynem wysyłek będącym jednocześnie lokalizacją zwrotów:

 

z dopiskiem „Magazyn amytomamy.pl”

ul. Uskok 2

85-622 Bydgoszcz

 

zwana dalej Sprzedawcą

 

Nr konta bankowego:

 

Millenium

 62 1160 2202 0000 0000 9923 9224 

 

2.    Upromex Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom sklepu następujące możliwości uzyskania informacji:

 

Kontakt telefoniczny – dostępność: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod nr tel.: +48 52 345 35 00 wew 24 lub tel. kom.:+48 604 200 988

Kontakt drogą elektroniczną – dostępność: 24 godziny dobę, pod adresem helpdesk@amytomamy.pl.

 

3.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących, jak i nie będących Konsumentami, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1.   Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2.   Sprzedawca – właściciel sklepu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

3.   Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.   Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4 a. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (zgodnie z art. 38a ustawy o Prawach konsumenta, definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

5.   Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.amytomamy.pl

6.   Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.   Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.   Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.          Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.          Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.          Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.amytomamy.pl i udostępnienie Sprzedawcy podstawowych danych Klienta, jako danych niezbędnych do realizacji usługi udostępnionej w ramach Sklepu

13.          Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14.          Cena – określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca należne podatki), którą zobowiązany jest uiścić Klient Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta na podstawie zawartej umowy sprzedaży,

15.          Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

16.          Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o koszty wysyłki. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową dowolnego typu w wersjach nie starszych niż 2012 rok.

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.    włączona obsługa plików cookies, i JavaScript,

d.    zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 4

Prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy

 

1.   Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.   Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Do publikacji na stronie internetowej Sklepu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, nawołujące do popełniania czynów zabronionych.

3.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane i przekazywane przez Klientów i zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści.

4.   Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności funkcjonowania Sklepu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich, niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, a także za czasową niemożność korzystania ze Sklepu, spowodowaną wprowadzeniem nowych rozwiązań i ulepszeń na stronie internetowej.

5.   Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta Regulaminu oraz pozostałych warunków sprzedaży

 

§ 5

Informacje ogólne

1.   Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:

- umożliwienie utworzenia konta Klienta,

- umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu

- umożliwienia Klientom zawierania umów sprzedaży

2.   Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.   Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). We wskazanych miejscach mogą być prezentowane równocześnie ceny netto/brutto natomiast nigdzie na stronie Sprzedawca nie prezentuje samych cen netto.

4.   Cena wyświetlona na stronie internetowej Sklepu, obok danego produktu, jest ceną jednostkową, za 1 opakowanie produktu.

5.   Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.

6.   Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia (załącznik nr 3 do Regulaminu), w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Koszty dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymagają indywidualnego uzgodnienia.

7.   Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

8.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów oraz wycofania z oferty produktów dotychczas w niej zamieszczonych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, przy czym zamówienia złożone przed dokonaniem zmian będą realizowane na warunkach obowiązujących przed zmianą.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.   Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko, telefon kontaktowy, numer ewidencyjny PESEL lub numer NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres elektroniczny, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

2.   Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.   Każdy Klient może utworzyć tylko jedno konto.

4.   Obowiązki rejestracyjne Klienta:

 

- podawanie wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych Klienta;

- niezwłoczne aktualizowanie danych, w tym danych osobowych

 

5.   W przypadku: podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, wykorzystywania kont w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, konto może zostać niezwłocznie zamknięte lub może zostać zablokowany dostęp do dalszej pracy z systemem.

6.   Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

7.   Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

1.   Zamówienia mogą być składane przez cały rok, niezależnie od pory dnia – 24 godziny na dobę.

2.   Klient sklepu ma możliwość złożenia zamówienia przez zalogowanie się na swoim Koncie w Sklepie lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta.

3.   Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem sieci internetowej.

4.   Klient ma możliwość zmiany parametrów złożonego przez siebie zamówienia do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5.   Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy niniejszego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej (również przesłanej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej) i kierowane na adres Sprzedającego (Upromex Sp, z o.o., ul. Pułaskiego 27, 85-619 Bydgoszcz, helpdesk@amytomamy.pl). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

6.   Sklep www.amytomamy.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczkomatów, punktów odbioru usługi Paczka w Ruchu, Obowiązują indywidualne ograniczenia parametrów przesyłek przewoźników. Jednocześnie Sprzedający oferuje usługę odbioru osobistego w punktach prowadzenia działalności oraz bezpłatny transport własnymi pojazdami w odległości do 200km od punktów prowadzenia działalności po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym terminu dostawy.

7.   Zamówienia rozpatrywane są najpóźniej następnego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczym po w/w dniu.

8.   Ewentualne modyfikacje zamówienia po nadaniu przesyłki wiążą się z poniesieniem przez Klienta związanych z tym kosztów.

9.   Zamówienia dostarczane są w terminie do 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia i przyjęcia do realizacji.

10.          Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.

11.          Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w „Koszyku” podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.

12.          W przypadku zalogowania się na Konto w Sklepie, Klient:

a)  dodaje wybrany Towar do koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia, w którym wybiera sposób dostawy i zapłaty.

b)  potwierdza dane niezbędne do złożenia zamówienia i wykonania umowy podane w formularzu rejestracyjnym lub podaje inne dane.

c)  W znajdującym się w formularzu polu oznaczonym jako „Uwagi”, Klient może zawierać dodatkowe informacje, istotne dla realizacji zamówienia.

d)  do momentu kliknięcia w trzecim etapie koszyka o nazwie „3. Podsumowanie” przycisku „Potwierdzam”, ma możliwość modyfikacji wprowadzonych do koszyka danych. Funkcja „Potwierdzam” oznacza, że Klient akceptuje, iż złożenie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

e)  po złożeniu zamówienia otrzyma poprzez e-mail wiadomość o tytule „Przyjęto zamówienie nr: ” zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która potwierdza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie i przystępuje do jego realizacji. Potwierdzenie treści zawartej umowy znajduje się również w koncie Klienta w zakładce Historia zamówień.

13.          Złożenie zamówienia bez rejestracji następuje przez:

a)  dodanie wybranego produktu lub produktów przez Klienta do „Koszyka”

b)  wypełnienie znajdującego się na stronie formularza, zawierającego:

- dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym wybór sposobu dostawy i płatności

- oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym.

c)  W znajdującym się w formularzu polu oznaczonym jako „Uwagi”, Klient może zawierać dodatkowe informacje, istotne dla realizacji zamówienia.

d)  Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki. Ponadto, w zamówieniu Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji i określa prawdopodobną datę realizacji dostawy, uzależnioną od dostępności zamówionego towaru w magazynie. W razie stwierdzenia przez Klienta niezgodności przesłanych danych z prawidłowymi, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę telefonicznie pod podanym w niniejszym Regulaminie numerem telefonu lub odpowiedzieć na wiadomość zawierającą potwierdzenie, wskazując poprawne dane.

§ 8

Oferowane metody płatności i dostawy

 

1.   Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)  płatność gotówką (za pobraniem) – w przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej - gotówka przekazywana jest w momencie odbioru przesyłki.

b)  płatność kartą płatniczą (za pobraniem) – w przypadku dostawy realizowanej przez operatora paczkomatów

c)  płatność przy odbiorze gotówką lub kartą w siedzibie Sprzedawcy

d)  płatność przy odbiorze gotówką kierowcy Sprzedawcy realizującemu dostawę linia regularna do 200km od punktu sprzedaży

e)  płatność elektroniczna za pośrednictwem usługi Tpay.com umożliwiającej płatność kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem elektronicznej bankowości Klienta

f)   przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy (przelew elektroniczny lub tradycyjny) – nr rachunku: 
Millenium 62 1160 2202 0000 0000 9923 9224

g)  płatność za produkty z zamówienia zgromadzonymi punktami promocyjnymi. Sposób gromadzenia punktów i płacenia punktami określa osobny „Regulamin promocji punktowej”

2.   Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu oraz w załączniku nr 3 do Regulaminu.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1.   Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2.   Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu  – załącznik nr 2. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta ani Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.  

3.   W przypadku złożenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: helpdesk@amytomamy.pl W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:

UPROMEX Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 27

85-619 Bydgoszcz

Z dopiskiem: ODSTĄPIENIE OD ZAKUPU

 

Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem.

4.   Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

5.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.   Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego    terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Do zwracanego Towaru  prosimy dołączyć w miarę możliwości dowód zakupu Towaru lub wydrukowany elektronicznie dowód zakupu Towaru. Ponadto prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanego Towaru tak, aby nie został uszkodzony w transporcie. Zwracany Towar prosimy
odesłać na adres

UPROMEX Sp. z o.o.

ul. Uskok 2

85-622 Bydgoszcz

Z dopiskiem: ZWROT TOWARU

7.   Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego dowodu odesłania Towaru – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.   Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wybiera sposób dostarczenia Towaru inny niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany   do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.   Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany zaakceptuje formę transportu zaoferowana przez Sprzedawcę.

10.          Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

11.          Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu w odniesieniu do Umowy:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest produkt indywidualnie zamawiany na wniosek klienta w toku wymiany korespondencji papierowej lub mailowej

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, lub ze względu na brak możliwości dalszej jej odsprzedaży - jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 

1.   Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2.   Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji, w takim wypadku Klient reklamuje towar u Producenta, a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację (chyba, że sam udzielił gwarancji)  lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

3.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy i przy pomocy wskazanego przez Sprzedawcę środka transportu dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sprzedawcy.

4.   Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b)    żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

5.   Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

6.   Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

7.   Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8.   Reklamacje na piśmie można składać drogą elektroniczną na adres helpdesk@amytomamy.pl lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Upromex Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 27

85-619 Bydgoszcz

z dopiskiem: REKLAMACJA

  Wzór druku reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

9.   Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy powołać się na dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

10.    Pracownicy Działu Reklamacji Sprzedawcy po otrzymaniu reklamacji niezwłocznie kontaktują się z Klientem i informują o procedurze reklamacyjnej.

11.    Sprzedawca udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia, za wyjątkiem reklamacji, dla których rozpatrzenia konieczne jest zawiadomienie Producenta i uzyskanie jego stanowiska. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 11

Postanowienia dotyczące klientów nie będących konsumentami

1.    Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

3.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

5.      W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

6.      Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

7.      W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

8.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.      W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.  Niniejszy § 11 Regulaminu, z wyjątkiem § 11 ust. 4 Regulaminu, nie stosuje się do Klientów będących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi.

 

 

§ 12

Ochrona praw autorskich

 

1.   Majątkowe i osobiste prawa autorskie do treści umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów oraz do wszystkich elementów znajdujących się na stronie internetowej amytomamy.pl (w tym nazwa sklepu, znaki towarowe, handlowe, handlowe, oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych) przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z w/w treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.   Klient umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek treści (w szczególności komentarze lub recenzje), udziela Sprzedawcy  licencję o charakterze: zbywalnym, niewyłącznym, światowym, nieodpłatnym, z prawem do udzielania sublicencji, zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez Klienta. Licencja zezwala na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie i wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie).

Jednocześnie Klient ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści zgodnie z zapisem § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c)  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Konsument może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.
Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR:
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR)

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być pracownicy Sprzedawcy bezpośrednio związani z obsługą Zamówienia Klienta.

4.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu lub innego punktu odbioru, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu szybkich płatności elektronicznych przelewem z bankowości elektronicznej Klienta lub kartą płatniczą Klienta Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta firmie Tpay.com obsługującej powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

 

1.   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.amytomamy.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.   Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5.   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.